BlogDetails - Denty

POČETNA O NAMA BLOG EDUKACIJA KONTAKT SERVIS ČASOPIS AKCIJE
Estetski i biomimetički pristup glas hibridom za direktne restauracije

Estetski i biomimetički pristup glas hibridom za direktne restauracije

Prof Zeynep Bilge Kutuk, Turska

 

Glas-jonomer (GI) prvi put je predstavljen 1970-ih. Trenutno se uveliko koristi za jezgra, baze / lajnere i za cementiranje kočića, krunica i mostova. Iako imaju brojne prednosti, smatralo se da su prvi glas-jonomeri previše grubi ili izgledaju neestetski zbog svoje neprozirnosti za anteriorne restauracije i nedovoljno izdržljivi za posteriorne restauracije. Međutim, sadašnji glas-jonomeri su znatno poboljšani od njihovog prvog uvođenja. Mnogi od tih ranijih problema sada su u potpunosti rešeni od strane proizvođača.

 

EQUIA, restorativni sistem sada se sastoji od glas-jonomera i sinergijski polimerizovanog i nano punjenog agensa za oblaganje. Postao je prvi sistem baziran na glas-jonomeru koji je indiciran za trajne restauracije klase II iako sa ograničenjima veličine šupljine. Osam godina kasnije predstavljen je prvi glas hibridni sistem, EQUIA Forte, zasnovan na uspehu prvog sistema EQUIA-e. Zahvaljujući novoj tehnologiji glas hibridnog punjenja, indikacije za EQUIA Forte mogu se proširiti na nosive restauracije klase II (bez uključivanja kvržica na zubu). Iako su kompozitne smole često prvi izbor za direktne estetske restauracije, specifične karakteristike glas-jonomera mogu biti bolji izbor u određenim slučajevima.

Opšti cilj ovog članka je pružiti lekaru pregled informacija o novorazvijenomglas hibridnom sistemu (EQUIA Forte HT), kao i korisne savete za upotrebu zasnovane na rezultatima iz kliničkih slučajeva.

 

Svojstva bulk-fill sistema

EQUIA i EQUIA Forte restorativni sistemi se lako postavljaju kao bulk ispuni direktno u šupljinu, vrlo slično amalgamu, bez ograničenja u dubini. Štaviše, mogu se postaviti u kratkom vremenu (oko 3 min) i bez ikakvog adhezivnog postupka. Iz tog razloga, oni su zaista jedan od najboljih izbora za metodu bulk fill nanošenja. Ne stvaraju stres pri skupljanju koji nastaje u kompozitnim restauracijama i njihov elastični modul je vrlo zatvoren za dentin, što ih čini jedinstvenim biomimetičkim zamenskim materijalom za dentin.

Glas jonomeri i glas hibridi formiraju jonsku hemijsku vezu sa kalcijumom koji se nalazi u hidroksiapatitu i gleđi i dentina. Iako je čišćenje šupljine blagim kondicionirajućim sredstvom (10 ili 20% poliakrilne kiseline) korisno, nije potrebna prethodna obrada površine. Adhezija glas jonomera na strukturu zuba manje je tehnički osetljiva nego kompozitne smole i njihov kvalitet se vremenom povećava. Peumans i saradnici prijavili su da glas jonomer restauracije pokazuju superiornije zadržavanje i kliničke performanse u odnosu na sisteme adhezivne smole.

Sa druge strane, kompozitne smole uvek zahtevaju čistu površinu i ideal-no bi ih trebalo postaviti ispod zubne brane kako bi se sprečila kontami-nacija tokom postavljanja.

 

Povoljna fizička i biološka svojstva

Rekonstrukcija posteriornih zuba s dubokim karijesnim lezijama i dalje je izazov za restorativnu stomatologiju zbog nedostatka dovoljno opornihrestorativnih materijala s povoljnim biološkim svojstvima. Ranije su glas jonomeri imali ograničenja u nosivim područjima zbog nepovoljnih fizičkih svojstava i zahtevali su redovno praćenje ukoliko se postave kao trajna restauracija.

Primena svetlosno polimerizovane smole (EQUIA Coat i EQUIA Forte Coat) restorativnih sistema EQUIA i EQUIA Forte daje impozantni izgled restauracijama, zatvara ivice, pruža otpornost od habanja i štiti od rane osetljivosti na vlagu sve dok saz-revanje nije završeno, što rezultira velikom čvrstoćom na pritisak.

Na osnovu ličnih kliničkih iskustava mogla bih rec´i da upotreba inkap-suliranih oblika glas jonomera i glas hibridnih restorativnih sistema minimizira varijacije u rukovanju i daje zadovoljavajuc´e rezultate kod zuba sa dubokim karioznim lezijama, posebno kod mladih pacijenata.

Najpoznatije svojstvo glas jono-mera je stalno oslobađanje fluorida. Odmah nakon dodira kiselina sa površinom glas jonomer restaura-cije, fluoridni joni se oslobađaju sa površine i neutrališu ih. Joni fluorida mogu se resorbovati glas jonomer restauracijom i napuniti se za sledeći dodir sa kiselinom pri čišćenju zuba pastom sa fluoridom ili u kontaktu sa tečnošću za ispiranje sa fluoridom. Polimerni matriks kompozitnih smo-la, naprotiv, ne dozvoljava razmenu jona sa oralnim okruženjem. Kada je inficirano meko tkivo ostalo preko zida pulpe zapečaćenjem šupljine bioaktivnim materijalom poput glas jonomera, napredovanje karijesa je zaustavljeno, a ponekad čak i regresovano. Pored njihove uloge u remineralizaciji, joni fluorida, kalcijuma, fosfata i stroncijuma prelaze sa glas jonomera u duboki demineral-izovani dentin. Dakle, pulpa može ostati vitalna bez agenasa za zatvaranje pulpe i postoperativne osetljivosti.

 

Prednosti glas hibridne tehnologije

Ono što razlikuje glas hibrid od osta-lih uobičajenih glas jonomer restau-racija je njegova hemija. Visoko reaktivne fluoro-alumino-silikatne (FAS) mikronske čestice (<4 μm) dodate su standardnim FAS čestica-ma EQUIA Fil. Čestice ispuna veličine mikrona oslobađaju više jona metala, koji poboljšavaju umrežavanje matriksa poliakrilne kiseline i ukupna fizička svojstva. Pored toga, tečnost EQUIA Forte Fil sadrži poliakrilnu kiselinu velike molekulske težine, koja pomaže poboljšanju hemijske stabilnosti, otpornosti na kiseline i fizičkih svojstava postavljenog cementa. Svetlosno polimerizovana, nano-punjena ispuna kompozitne smole (EQUIA Forte Coat) poboljšana je ugradnjom reaktivnog multifunk-cionalnog monomera koji povec´ava otpornost na habanje, ima vec´u polimerizacionu konverziju i tanji sloj filma, a takođe pruža i glatku površinu za konačnu restauraciju.

 

Dugotrajna klinička ispitivanja

Dostupne su brojne kliničke studije o EQUIA restorativnom sistemu koje pokazuju klinički uspešne rezultate u lezijama klase I i II. Pod vođstvom profesora Gurgana, procenili smo kliničke performanse restorativnog sistema EQUIA u konzervativnim šupljinama klase I i II i uporedili ga sa mikro-hibridnim kompozitom (Gradia Direct Posterior / GC). Danas je ova osmogodišnja evaluacija ovog kliničkog ispitivanja završena. Prema rezultatima ovog ispitivanja, oba testirana restorativna materijala pokazala su prihvatljivu stopu uspeha nakon 8 godina. Restorativni sistem EQUIA koristi se kao rutinska restauracija u lečenju zuba na Klinici za restorativnu stomatologiju Univerziteta Hacettepe, gde sam svoje kliničke studije obavljala od 2009. godine. U 2015. godini ponovo smo započeli još jedno kliničko ispitivanje pod vođstvom profesora Gurgana i ocenili kliničku uspešnost EQUIA-e Forte restorativnog sistema u velikim šupljinama klase II i uporedili sa mikro-hibridnim kompozitom (G-ænial Posterior, GC). Prema rezultatima našeg kliničkog ispitivanja, restauracije sa EQUIA Forte pokazale su zanemariv nedostatak retencije i neusklađenost boje, a oba restorativna materijala pokazala su uspešne performanse za obnavljanje velikih šupljina klase II nakon 24 meseca.

 

Za poboljšanje kliničkog uspeha ovih restauracija važni su sledec´i elementi:

  1. Poštovanje indikacija po pitanju veličine šupljine
  2. Upotreba sistemskih matričnih sistema preformiranih metala za obnavljanje šupljine sa više površina
  3. Pripremljene površine treba da budu vlažne (blistave na izgled). NIKAKO OSUŠENE.
  4. Ne uklanjati matriks pre postavljanja restauracije i budite oprezni pri uklanjanju istog
  5. Sačekati nestanak sjaja restauracije pre konturisanja
  6. Zaokružiti ivicu proksimalnog ruba restauracije i proveriti okluziju nakon provere da je granica restauracije pravilno postavljena
  7. Korišćenje ručnih instrumenata koji se ne lepe za nepodesan restorativni sloj za adaptaciju na zidove šupljine
  8. Topla polimerizacija restorativnog sloja sa LED jedinicama pre poliranja
  9. Korišćenje premaza laka.

 

Slučaj 1

EQUIA Forte HT korišćen je kod 34-godišnjeg pacijenta ženskog pola za hitan tretman vitalnog donjeg prvog kutnjaka (zub 36) sa dubokom, velikom karioznom lezijom (slika 1a).Vitalnost zuba prvo je određenaispitivanjem pulpe i urađen je radiografski snimak da bi se utvrdila dubina lezije (slika 1b). Primenjena je lokalna anestezija, a karijes je uklonjen korišćenjem volfram karbidnog svrdla (Busch „AU“ Carbide Burr - TF1AU). Inficirani dentin uklonjen je ekskavatorom (Sl. 1c). Zidovi šupljine su očišćeni pomoću 20% poliakrilne kiseline (regenerator za šupljinu, GC) u trajanju od 10s (Sl. 1d), zatim temeljno isprani vodom (Sl. 1e) i osušeni (Sl. 1f). Pripremljene su EQUIA Forte HT kapsule i mešane u trajanju od 10s, zatim je restorativna masa direktno naneta u šupljinu u dovoljnoj količini koristeći bulk-fill tehni-ku pomoću specijalnog aplikatora (Sl.1g). EQUIA Forte HT kondenzovan je plastičnim ručnim instrumentom i dozvoljeno je nesmetano nameštanje u trajanju od oko 2.5 min (Slika 1h). Ova restauracija ne zahteva poseban površinski premaz tokom nameštanja. Postupak završne obrade izvršen je upotrebom rotacionih instrumenata u 2 koraka: a) za oblikovanje fisura i okluzalne anatomije restauracije korišćeno je konusno podrezivanje i završna obrada volfram karbidnim svrdlom; b) gumena svrdla u obliku plamena (plavo i sivo) su korišćena za poliranje (Sl. 1i). Sva svrdla i polireri korišc´eni su pod vodenom irigaci-jom kako bi se izbeglo prekomerno isušivanje restorativnog sloja. Proverene su okluzalne kontaktne tačke (slika 1j). Završni sloj agensa za premazivanje (EQUIA Forte HT Coat) nanesen je na površinu restauracije bez vazduha (Sl. 1k), a zatim je poli-merizovan na 20 sekundi sa D-Light DUO LED uređajem za polimerizaciju na 1400 mW / cm2 (slika 1l). Konačni klinički i radiografski prikazi restauracije prikazani su na slikama 1m-o, i pokazuju odličnu konturu i estetiku.

Slika 1. Tretman duboke okluzalne kariozne lezije pomoc´u EQUIA Forte HT. a. Prikazan je klinički prikaz duboke okluzalne kariozne lezije sa kavitacijom u mandibularnom prvom levom molaru. b. Zagrizni snimak duboke okluzalne kariozne lezije u prvom levom molaru. c. Klinički pregled šupljine nakon uklanjanja karijesne lezije. d-f. Aplikacija kondicionera u šupljinu. g. Nanošenje EQUIA Forte HT u šupljinu. h. Klinički prikaz restauracije pre poliranja. i. Klinički prikaz restauracije nakon poliranja. j. Provera okluzije pomoc´u artikulacionog papira. k. Nanošenje EQUIA Forte HT premaza na površinu restauracije. l. Polimerizacija EQUIA Forte HT premaza. m-n. Klinički prikaz restauracije. o. Snimak restauracije.

 

Slučaj 2

Drugi slučaj je prikazan na slikama 2 i 3. Pored procedura izvedenih u prvom slučaju, korišćen je sekciona-lni matriksni sistem za restauraciju šupljina klase II, a za konturisanje marginalnih grebena restauracije, korišćeni su diskovi za poliranje (40 μm). Pacijent je 19-godišnji muškaracsa anamnezom visoke stope i učestalosti karijesa. Na slici 2 prikazana je neuspešna kompozitna restauracija maksilarnog prvog molara pri čemu je potrebna zamena. Uklonjena je stara kompozitna MO restauracija i sekundarni karijes. Da bi se smanjilaverovatnoća ponovne pojave karijesa, EQUIA Forte HT je korišćen umestokompozita za zamenu restauracije. Na slici 3 prikazani su koraci lečenja primarnih proksimalnih karioznih lezija maksilarnog levog drugog premolara i prvog molara.

Slika 2. Tretman duboke proksimalne kariozne lezije pomoću EQUIA Forte HT. a. Prikazan je klinički prikaz duboke proksimalne kariozne lezije sa kavitacijom u gornjem desnom prvom molaru. b. Zagrizni snimak duboke okluzalne kariozne lezije u u gornjem desnom prvom molaru. c. Klinički pregled šupljine nakon uklanjanja stare kompozitne restauracije i karijesne lezije. d. Postavljanje sekcionalnog matriksa za obavljanje proksimalnog kontakta. e-g. Aplikacija kondicionera u šupljinu. h. Nanošenje EQUIA Forte HT u šupljinu. i. Klinički prikaz restauracije nakon uklanjanje metalne trake matriksa i poliranja. j. Nanošenje EQUIA Forte HT premaza na površinu restauracije. k. Polimerizacija EQUIA Forte HT premaza. l-m. Klinički prikaz restauracije nakon poliranja. n. Snimak restauracije.

Slika 3. Tretman kontaktne proksimalne kariozne lezije pomoću EQUIA Forte HT. a. Prikazan je klinički prikaz dve susedne proksimalne kariozne lezije sa kavitacijom u gornjem levom prvom molaru i drugom premolaru. b. Zagrizni snimak proksimalne kariozne lezije u gornjem levom prvom molaru i drugom premolaru. c. Klinički pregled šupljina nakon uklanjanja karijesne lezije. d. Aplikacija kondicionera u šupljinu. e. Postavljanje sekcionalnog matriksa za obavljanje proksimalnog kontakta. f. Nanošenje EQUIA Forte HT u šupljinu. g. Klinički prikaz restauracije nakon uklanjanje metalne trake matriksa i poliranja. h. Nanošenje EQUIA Forte HT premaza na površinu restauracije. i. Polimerizacija EQUIA Forte HT premaza. j. Provera okluzije pomoću artikulacionog papira. k. Klinički prikaz restauracije. l. Snimak restauracije.

 

Slučaj 3

Treći slučaj je prikazan na slici 4. Predstavljen je 22-godišnji pacijent ženskog pola s dubokom proksimalnom karijesnom lezijom u levom maksilarnom prvom molaru. Da bi se eliminisala postoperativna osetljivost i uznemirenost po pitanju estetskog izgleda, bilo je poželjno obnoviti šupljinu pomoću EQUIA Forte HT umesto kompozitom. Na slici 4 prikazani su koraci lečenja duboke proksimalne karijesne lezije u levom maksilarnom prvom molaru.

Slika 3. Tretman duboke proksimalne kariozne lezije pomoc´u EQUIA Forte HT. a. Prikazan je klinički prikaz duboke proksimalne kariozne lezije u gornjem levom prvom molaru. b. Zagrizni snimak duboke proksimalne kariozne lezije u u gornjem levom prvom molaru. c. Klinički pregled šupljine nakon uklanjanja karijesne lezije. d. Postavljanje sekcionalnog matriksa za obavljanje proksimalnog kontakta. e-g. Aplikacija kondicionera u šupljinu. h-i. Nanošenje EQUIA Forte HT u šupljinu. j. Klinički prikaz restauracije nakon poliranja. k. Nanošenje EQUIA Forte HT premaza na površinu restauracije. l. Polimerizacija EQUIA Forte HT premaza. m. Klinički prikaz restauracije. n. Snimak restauracije. o. Klinički prikaz mar-gine restauracije sa druge strane

 Facebook Twitter Email