Sva sadržina na ovoj internet prezentaciji, tekstovi, grafike, logotipi, ikone, slike, zvučni snimci, digitalni prenos podataka, kompilacije i software, u vlasništvu je društva Denty doo i njegovih dobavljača i zaštićeno međunarodnim zakonima. Autor zadržava pravo da nije odgovoran za tačnost, potpunost i kvalitet informacija. Zahtevi za nadoknadu štete nastale zbog upotrebe informacija, uključujući informacije sa bilo kakvim podacima koji su nepotpuni ili netačni, biće odbijene. Sve ponude su neobavezujuće. Deo, odnosno cela prezentacija, uključujući sve ponude i informacije može se bez prethodne najave autora proširiti, promeniti delimično ili u celosti izbrisati.

Autor nije odgovoran za sadržaj, linkove ili preusmerenja sa njegovih strana. Ukoliko je nastala bilo kakva šteta zbog upotrebe tih informacija, odgovoran je autor tih stranica a ne autor koji je povezan sa tim stranicama. Pored toga, autor nije odgovoran za objave koje na njihovu stranu postave korisnici foruma, knjige gostiju ili primaoci e-mailova.

Autor neće upotrebljavati ni jedan autorski zaštićen tekst za objavu, ako to nije moguće, navešće autorska prava određenog predmeta. Autorsko pravo za bilo kakav tekst, napisan od strane autora je zadržan. Svako umnožavanje ili upotreba predmeta kao što su diagrami, zvuci ili tekstovi u štampanoj ili elektronskoj formi nije dozvoljeno bez saglasnosti autora.

Tamo gde postoji mogućnost unosa ličnih ili poslovnih podataka (e-mail adresa, imena, adresa), unos tih podatak je dobrovoljan. Upotreba i plaćanje svih ponuđenih usluga je moguća, ukoliko je to tehnički moguće i razumno, bez specifikacije bilo kakvih ličnih podataka ili pod specifikacijom anonimnih podataka ili pseudonima. Ovu izjavu treba uzeti kao deo internet prezentacije, iz koje ste bili preusmereni. Ako stavke ili posebni delovi ove izjave nisu zakoniti ili tačni, to ne menja ispravnost ostalih delova.